Header Ads

Breaking News
recent

ในอนาคต Find My iPhone จะสามารถทำงานได้แม้อุปกรณ์ iOS จะปิดเครื่องอยู่ก็ตาม

ปัจจุบัน Find My iPhone จะช่วยค้นหา iPhone ที่ทำหายหรือถูกขโมยไป แต่คุณต้องเปิดระบบป้องกันนี้ก่อนที่จะทำมันหาย ไม่เช่นนั้น ถ้ามีคนเก็บได้ ก็มีโอกาสสูงมากที่จะไม่ได้อุปกรณ์คืนกลับมา อย่างไรก็ตาม Apple ได้ตระหนักถึงปัญหานี้ดี และไม่ได้หยุดที่จะพัฒนาให้ระบบมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
แหล่งข่าวพบว่า Apple ได้จดสิทธิบัตรเทคโนโลยีใหม่ที่ช่วยให้ Find My iPhone ยังทำงานได้แม้อุปกรณ์ iOS จะถูกปิดเครื่องหรือไม่มีพลังงานแบตเตอรี่เหลืออยู่ก็ตาม ด้วยการเพิ่มโมดูล Location Service ให้มีมากกว่า 1 ช่องทาง ดังนั้น ถึงแม้อุปกรณ์ iOS จะถูกปิดเครื่องไปแล้ว ก็ยังคงสามารถส่งข้อมูลออกมาได้ ช่วยให้เจ้าของอุปกรณ์แกะรอยจนเจอ
อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีความชัดเจนว่าเทคโนโลยีใหม่นี้ จะครอบคลุมถึงอุปกรณ์ iOS ที่รองรับเฉพาะเครือข่าย Wi-Fi ด้วยหรือไม่ เช่น iPad, iPod touch, MacBook เป็นต้น และเราไม่อาจรู้ได้ว่า Apple จะนำเทคโนโลยีในสิทธิบัตร ออกมาใช้เมื่อไร แต่เราหวังว่า จะเริ่มใช้ทันทีกับ iPhone 8

No comments:

Powered by Blogger.