Header Ads

Breaking News
recent

Carnegie Mellon University เตรียมเปิดปริญญาตรีด้าน AI โดยเฉพาะ

Carnegie Mellon University (CMU) ได้ออกมาเผยแผนถึงการเปิดหลักสูตรปริญญาตรีทางด้าน AI โดยเฉพาะภายใต้หลักสูตรของภาควิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
ในหลักสูตรนี้ นอกเหนือจากเนื้อหาเชิงเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับ AI อย่างเช่นสถิติ, ความน่าจะเป็น, การประมวลผล, Machine Learning และอื่นๆ แล้ว ในหลักสูตรนี้จะยังมุ่งเน้นไปที่ประเด็นผลกระทบจาก AI ทางด้านจริยธรรมและสังคมโดยมีคณาจารย์จากคณะอื่นๆ มาสอนในประเด็นเหล่านี้ และเปิดโอกาสให้เหล่านักศึกษาได้เรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการนำ AI ไปใช้สร้างสังคมให้ดีขึ้นในสแง่มุมต่างๆ เช่น การขนส่ง, สุขภาพ, การศึกษา และอื่นๆ

ถึงแม้ผู้ที่จบหลักสูตรด้าน AI ในระดับปริญญาตรีนี้อาจจะยังไม่สามารถตอบโจทย์ของอุตสาหกรรมซึ่งต้องการประสบการณ์ในแง่มุมต่างๆ ในระดับสูง แต่การมีเด็กจบใหม่ที่มีความรู้ความสามารถพื้นฐานด้านการประมวลผลข้อมูล, การทำ Machine Learning และเคยมีประสบการณ์การทำระบบ AI ในขนาดที่ไม่ใหญ่มากมาก่อนเองก็ถือเป็นกำลังสำคัญสำหรับหลายๆ ธุรกิจที่ต้องการจะปรับตัวขนานใหญ่ด้วยเทคโนโลยี

ก็ถือเป็นอีกการปรับตัวที่น่าสนใจไม่น้อยในภาคการศึกษา กับหลักสูตรที่ผสานทั้งเทคโนโลยี และความรู้เชิงสังคม เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้เหล่านั้นไปใช้งานได้อย่างถูกต้องเหมาะสมที่มา: https://www.technologyreview.com/the-download/611125/carnegie-mellon-is-set-to-offer-the-first-undergrad-degree-in-ai-in-the-us/

No comments:

Powered by Blogger.